Miło nam, że interesują się Państwo naszym przedsiębiorstwem.
Ochrona danych ma szczególne znaczenie dla zarządu firmy Tevex logistics GmbH.
Zasadniczo korzystanie ze stron internetowych firmy Tevex logistics GmbH jest możliwe bez podawania danych osobowych. Jeżeli użytkownik chce skorzystać z dodatkowych usług naszego przedsiębiorstwa dostępnych przez naszą stronę internetową, przetwarzanie danych osobowych może być konieczne. Jeżeli konieczne jest przetwarzanie danych osobowych i nie istnieje podstawa prawna dla takiego przetwarzania, zasadniczo prosimy użytkownika o wyrażenie swojej zgody.
Przetwarzanie danych osobowych, na przykład imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu użytkownika, zawsze następuje zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz zgodnie z lokalnymi postanowieniami w zakresie ochrony danych obowiązujących firmę Tevex logistics GmbH. W niniejszej polityce prywatności nasze przedsiębiorstwo chce poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto w niniejszej polityce prywatności użytkownicy są informowani o przysługujących im prawach. Firma Tevex logistics GmbH jako administrator stosuje szereg środków technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapewnienie możliwie kompleksowej ochrony danych osobowych przetwarzanych na tej stronie internetowej. Jednak zasadniczo transmisja danych w Internecie może posiadać luki w zabezpieczeniach, dlatego nie można zapewnić całkowitego bezpieczeństwa. Z tego powodu każdy użytkownik ma możliwość przekazywania nam danych osobowych innymi drogami, na przykład telefonicznie.

1. Definicje pojęć
Polityka prywatności firmy Tevex logistics GmbH opiera się na pojęciach stosowanych przez ustawodawcę europejskiego przy uchwalaniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasza polityka prywatności powinna być czytelna i zrozumiała zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcemy najpierw wyjaśnić stosowane przez nas pojęcia. W niniejszej polityce prywatności stosujemy między innymi następujące pojęcia:
a) dane osobowe
Dane osobowe oznaczają wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
b) osoba, której dane dotyczą
Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.
c) przetwarzanie
Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak gromadzenie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
d) ograniczenie przetwarzania
Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.
e) profilowanie
Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
f) pseudonimizacja
Pseudonimizacja oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
g) administrator
Administrator oznacza właściwą osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby przetwarzania są określone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.
h) podmiot przetwarzający
Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe na zlecenie administratora.
i) odbiorca
Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.
j) strona trzecia
Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.
k) zgoda
Zgoda osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

2. Nazwa i adres administratora danych
Administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, pozostałych ustaw w zakresie ochrony danych obowiązujących w państwach członkowskich UE oraz innych postanowień o charakterze ochrony danych jest:
Tevex logistics GmbH
In der Mark 2 33378
Rheda-Wiedenbrück
Niemcy
Tel.: +49 5242 961 – 190
E-mail: info@tevex.de
Strona internetowa: www.tevex.de

3. Nazwa i adres inspektora ochrony danych
Inspektorem ochrony danych w koncernie administratora danych jest:
Pan Thorsten Frömel
Tönnies Holding ApS & Co. KG
In der Mark 2 33378 Rheda-Wiedenbrück
Niemcy
E-mail: datenschutz(at)toennies.de
Każda osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zwrócić się do inspektora ochrony danych koncernu w razie pytań i sugestii związanych z ochroną danych.

4. Pliki cookie
Strony internetowe firmy Tevex logistics GmbH stosują pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe zapisywane w systemie komputerowym przez przeglądarkę internetową. Wiele stron internetowych i serwerów stosuje pliki cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwane ID pliku cookie.
ID pliku cookie to jednoznaczny znacznik takiego pliku. Składa się on z ciągu znaków umożliwiającego przypisanie stron internetowych i serwerów do określonej przeglądarki internetowej, w której plik cookie został zapisany. Umożliwia to odróżnienie przez odwiedzane strony internetowe i serwery indywidualnej przeglądarki osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek zawierających inne pliki cookie. Określona przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana dzięki jednoznacznemu ID pliku cookie. Dzięki stosowaniu plików cookie firma Tevex logistics GmbH może udostępniać użytkownikom niniejszej strony internetowej bardziej przyjazne dla użytkowników usługi, co byłoby niemożliwe bez stosowania plików cookie.
Pliki cookie umożliwiają optymalizację informacji i ofert na naszej stronie internetowej pod kątem zainteresowań użytkownika. Jak już wspomniano, pliki cookie umożliwiają nam ponowne rozpoznanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Przykładowo użytkownik strony internetowej, która stosuje pliki cookie, nie musi przy każdej wizycie na stronie internetowej ponownie wprowadzać swoich danych dostępowych, ponieważ są one przejmowane przez stronę internetową z pliku cookie umieszczonego w systemie komputerowym użytkownika. Kolejnym przykładem jest plik cookie koszyka w sklepie internetowym. Artykuły, które klient umieszcza w wirtualnym koszyku, sklep internetowy zapisuje za pomocą pliku cookie.
Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić stosowanie plików cookie przez naszą stronę internetową za pomocą odpowiednich ustawień w używanej przeglądarce internetowej i tym samym trwale zablokować zapisywanie plików cookie. Ponadto zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zablokuje stosowanie plików cookie przez swoją przeglądarkę internetową, może to skutkować ograniczeniem dostępności niektórych funkcji naszej strony internetowej.

5. Menedżer tagów Google:
Niniejsza strona internetowa korzysta z menedżera tagów Google. Menedżer tagów Google to narzędzie umożliwiające sprzedawcy zarządzanie tagami stron internetowych za pomocą odpowiedniego interfejsu. Narzędzie, jakim jest menedżer tagów (który wprowadza tagi) to pozbawiona plików cookie domena, która nie gromadzi danych osobowych. Menedżer tagów służy do aktywowania innych tagów, które mogą gromadzić dane. Menedżer tagów Google nie ma jednak dostępu do tych danych. Jeśli dokonano dezaktywacji na poziomie domeny lub plików cookie, wówczas obowiązuje ona dla wszystkich tagów śledzenia, o ile zostały one wprowadzone przez menedżera tagów Google.

6. Rejestrowanie danych ogólnych i informacji
Strona internetowa firmy Tevex logistics GmbH przy każdym jej otwarciu przez użytkownika lub automatyczny system rejestruje szereg ogólnych danych i informacji. Te dane ogólne i informacje są zapisywane w plikach logów serwera. Zapisywane mogą być informacje o (1) używanych typach przeglądarki i wersjach, (2) systemie operacyjnym stosowanym przez system uzyskujący dostęp, (3) stronie internetowej, z której system uzyskujący dostęp trafił na naszą stronę (tak zwany Referrer), (4) podstronach, które są przekierowywane na naszą stronę internetową poprzez system uzyskujący dostęp, (5) dacie i godzinie dostępu do strony internetowej, (6) adresie protokołu internetowego (adresie IP), (7) dostawcy usług internetowych systemu uzyskującego dostęp oraz (8) inne podobne dane i informacje służące do ochrony przed zagrożeniami w razie ataków na nasze systemy informatyczne.
W ramach korzystania z tych danych ogólnych i informacji firma Tevex logistics GmbH nie ma możliwości ustalenia tożsamości użytkownika. Informacje te są niezbędne dla (1) prawidłowego udostępniania treści naszej strony internetowej, (2) optymalizacji treści naszej strony internetowej oraz jej reklamy, (3) zapewnienia trwałości funkcjonalności naszych systemów informatycznych oraz technicznych na naszej stronie internetowej oraz (4) udostępniania organom ścigania karnego informacji wymaganych w celu ścigania karnego w razie ataku cybernetycznego. Dlatego te gromadzone w sposób anonimowy dane i informacje są analizowane przez firmę Tevex logistics GmbH pod kątem statystycznym oraz w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie, aby móc zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane plików logów serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych podanych przez osobę, której dane dotyczą.

7. Możliwość kontaktu przez stronę internetową
Na podstawie przepisów ustawowych strona internetowa firmy Tevex logistics GmbH zawiera informacje umożliwiające szybki, elektroniczny kontakt z naszym przedsiębiorstwem oraz bezpośrednią komunikację z nami, co obejmuje także ogólny adres tak zwanej poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeśli osoba, której dane dotyczą, nawiąże kontakt z administratorem poprzez e-mail lub formularz kontaktowy, wówczas przekazane przez nią dane osobowe zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe, dobrowolnie przekazane administratorowi przez osobę, której dane dotyczą, są zapisywane w celu obsługi lub nawiązania kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Nie następuje przekazywanie tych danych osobowych stronom trzecim.

8. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych
Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe osób, których dane dotyczą, tylko przez okres, który jest niezbędny dla osiągnięcia celu przechowywania danych lub i ile zostało to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub innego ustawodawcę w ustawach lub przepisach, jakim podlega administrator danych.
Po ustaniu celu przechowywania lub po upływie terminu przechowywania nałożonego przez ustawodawcę europejskiego lub innego właściwego ustawodawcę dane osobowe są standardowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

9. Prawa osoby, której dane dotyczą
a) Prawo do potwierdzenia
Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje nadane jej przez ustawodawcę europejskiego prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili zwrócić się w tej sprawie do naszego inspektora ochrony danych lub innego pracownika administratora.
b) Prawo do informacji
Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje nadane przez ustawodawcę europejskiego prawo do uzyskania w każdej chwili od administratora nieodpłatnej informacji o zapisanych danych osobowych jej dotyczących oraz do otrzymania kopii tej informacji. Ponadto ustawodawca europejski przyznał osobie, której dane dotyczą, prawo do uzyskania następujących informacji: cle przetwarzania, kategorie przetwarzanych danych osobowych, odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych,a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu, istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących użytkownika, prawa do ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do sprzeciwu wobec tego przetwarzania, istnienie prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą:

wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych, istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
Ponadto osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do informacji o tym, czy dane osobowe zostały przekazane do kraju trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. Jeżeli zachodzi taki przypadek, wówczas osobie, której dane dotyczą, przysługuje ponadto prawo do uzyskania informacji o odpowiednich gwarancjach związanych z przesyłaniem danych.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do informacji, może w każdej chwili zwrócić się w tej sprawie do naszego inspektora ochrony danych lub innego pracownika administratora.
c) Prawo do sprostowania
Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje nadane przez ustawodawcę europejskiego prawo do zażądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Ponadto osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do zażądania, z uwzględnieniem celów przetwarzania, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w każdej chwili zwrócić się w tej sprawie do naszego inspektora ochrony danych lub innego pracownika administratora.
d) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje nadane przez ustawodawcę europejskiego prawo do zażądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności oraz jeżeli przetwarzanie nie jest niezbędne:
Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
Osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
Osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa art. 8 ust. 1 RODO.
Jeżeli zachodzi któryś z wymienionych powyżej powodów, a osoba, której dane dotyczą, chce zlecić usunięcie danych osobowych przechowywanych przez firmę Tevex logistics GmbH, może ona w każdej chwili zwrócić się w tej sprawie do naszego inspektora ochrony danych lub innego pracownika administratora. Inspektor ochrony danych firmy Tevex logistics GmbH lub inny pracownik zleci niezwłoczne spełnienie życzenia usunięcia danych.
Jeżeli firma Tevex logistics GmbH upubliczniła dane osobowe i nasze przedsiębiorstwo jako administrator danych jest zobowiązane do usunięcia danych osobowych zgodnie z artykułem 17 ust. 1 RODO, wówczas firma Tevex logistics GmbH, przy uwzględnieniu dostępnej technologii i kosztów realizacji, podejmie rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje, o ile przetwarzanie nie jest niezbędne. Inspektor ochrony danych firmy Tevex logistics GmbH lub inny pracownik w pojedynczym przypadku zleci niezbędne działania
e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje nadane przez ustawodawcę europejskiego prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie zostało jeszcze stwierdzone, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
Jeżeli zachodzi któryś z wymienionych powyżej warunków, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych przez firmę Tevex logistics GmbH, może ona w każdej chwili zwrócić się w tej sprawie do naszego inspektora ochrony danych lub innego pracownika administratora. Inspektor ochrony danych firmy Tevex logistics GmbH lub inny pracownik zleci ograniczenie przetwarzania.
f) Prawo do przenoszenia danych
Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje nadane przez ustawodawcę europejskiego prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi. Ponadto ma ona prawo do przekazania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
Ponadto osoba, której dane dotyczą, wykonując prawo do przenoszenia danych posiada prawo, na mocy art. 20 ust. 1 RODO, do żądania, by dane osobowy zostały przesłane przez administratora bezpośrednio do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe oraz o ile nie wpływa to niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.
W celu dochodzenia prawa do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zwrócić się do ustanowionego przez firmę Tevex logistics GmbH inspektora ochrony danych lub do innego pracownika.
g) Prawo do sprzeciwu
Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje nadane przez ustawodawcę europejskiego prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Dotyczy to także profilowania na podstawie tych przepisów.
W razie sprzeciwu firma Tevex logistics GmbH nie będzie dalej przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
Jeżeli firma Tevex logistics GmbH przetwarza dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Dotyczy to także profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec firmy Tevex logistics GmbH w odniesieniu do przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, firma Tevex logistics GmbH zaprzestanie dalszego przetwarzania danych osobowych do takich celów.
Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, jeżeli są one przetwarzane przez firmę Tevex logistics GmbH do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
W celu wykonania prawa do sprzeciwu danych osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zwrócić się do ustanowionego przez firmę Tevex logistics GmbH inspektora ochrony danych lub do innego pracownika. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość, w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE do wykonania swojego prawa do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.
h) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie
Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje nadane przez ustawodawcę europejskiego prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu – i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, o ile ta decyzja (1) nie jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą a administratorem, lub (2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą lub (3) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.
Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem lub (2) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, wówczas firma Tevex logistics GmbH podejmuje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, do których należy co najmniej prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze swoich praw związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, może w każdej chwili zwrócić się w tej sprawie do naszego inspektora ochrony danych lub innego pracownika administratora.
i) Prawo do odwołania wyrażonej zgody w zakresie ochrony danych
Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje nadane przez ustawodawcę europejskiego prawo do odwołania w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do odwołania zgody, może w każdej chwili zwrócić się w tej sprawie do naszego inspektora ochrony danych lub innego pracownika administratora.

10. Ochrona danych w przypadku zgłoszeń kandydatów do pracy i w procesie rekrutacji
Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe kandydatów w celu realizacji procesu rekrutacji. Przetwarzanie może także następować w formie elektronicznej. Dzieje się tak w szczególności wówczas, gdy kandydat przekazuje administratorowi odpowiednie dokumenty aplikacyjne w formie elektronicznej, przykładowo poprzez e-mail lub formularz dostępny na stronie internetowej. W przypadku zawarcia przez administratora danych umowy o zatrudnienie z kandydatem przesłane dane będą przechowywane w celu realizacji stosunku zatrudnienia z uwzględnieniem przepisów prawnych. Jeżeli nie zostanie zawarta umowa o zatrudnienie między administratorem a kandydatem, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte dwa miesiące po zawiadomieniu o decyzji odmownej, jeżeli usunięciu nie stoją na przeszkodzie żadne inne uzasadnione interesy administratora. Takie uzasadnione interesy w tym znaczeniu to np. obowiązek udowodnienia w postępowaniu zgodnie z ustawą o równym traktowaniu (AGG).

11. Podstawa prawna przetwarzania
Art. 6 I lit. a) RODO służy naszemu przedsiębiorstwu jako podstawa prawna dla procesów przetwarzania, co do których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak przykładowo podczas operacji przetwarzania niezbędnych dla realizacji dostawy towarów lub świadczenia innych usług lub świadczeń wzajemnych, wówczas przetwarzanie opiera się na art. 6 l lit.
b) RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne w celu realizacji działań przedumownych, przykładowo w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli nasze przedsiębiorstwo jest objęte zobowiązaniem prawnym, w ramach którego niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych, na przykład w celu spełnienia obowiązków podatkowych, wówczas przetwarzanie opiera się na art. 6 l lit.
c) RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Przykładowo taka sytuacja miałaby miejsce, gdyby osoba odwiedzająca naszą firmę doznała obrażeń i w związku z tym konieczne byłoby podanie lekarzowi, szpitalowi lub innym podmiotom trzecim jej nazwiska, wieku, danych kasy chorych lub innych informacji istotnych pod kątem zdrowia. Wówczas przetwarzanie opierałoby się na art. 6 I lit.
d) RODO. Operacje przetwarzania mogą także opierać się na art. 6 I lit.
e) RODO. Na tej podstawie prawnej oparte są operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wymienionych powyżej podstaw prawnych, jeżeli przetwarzanie jest konieczne do ochrony uzasadnionego interesu naszego przedsiębiorstwa lub podmiotu trzeciego, o ile nie przeważają interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. Takie operacje przetwarzania są w szczególności dozwolone dlatego, ponieważ zostały one osobno wymienione przez europejskiego ustawodawcę. Reprezentował on stanowisko, że uzasadniony interes należy przyjąć wówczas, gdy osoba, której dane dotyczą, jest klientem podmiotu odpowiedzialnego (motyw 47 zdanie 2 RODO).

12. Uzasadniony interes w przetwarzaniu danych realizowanym administratora lub osobę trzecią
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na artykule 6 l lit. f) RODO, naszym uzasadnionym interesem jest realizacja naszej działalności gospodarczej mającej na celu dobro wszystkich naszych pracowników i naszych udziałowców.

13. Okres przechowywania danych osobowych
Kryterium definiującym okres przechowywania danych osobowych jest ustawowy termin przechowywania. Po upływie tego terminu odpowiednie dane są standardowo usuwane, jeżeli nie są one już niezbędne w celu realizacji umowy lub zawarcia umowy.

14. Ustawowe lub umowne przepisy dotyczące udostępniania danych osobowych; wymagania dotyczące zawarcia umowy; zobowiązanie użytkownika do udostępnienia danych osobowych; potencjalne skutki nieudostępnienia.
Informujemy, ze udostępnienie danych osobowych jest częściowo nakazane ustawowo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać z regulacji umownych (np. dane partnera umowy). Niekiedy w celu zawarcia umowy konieczne może być udostępnienie nam danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, które to dane muszą być przez nas następnie przetwarzane. Przykładowo użytkownik jest zobowiązany do udostępnienia nam danych osobowych, jeżeli nasze przedsiębiorstwo zawiera z nim umowę. Nieudostępnienie danych osobowych skutkowałoby brakiem możliwości zawarcia umowy z użytkownikiem. Przed udostępnieniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, musi ona skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych. Nasz inspektor ochrony danych wyjaśni osobie, której dane dotyczą, w określonym przypadku, czy udostępnienie danych jest wymagane ustawowo czy umownie czy też jest niezbędne w celu zawarcia umowy, czy istnieje zobowiązanie do udostępnienia danych osobowych, a także jakie skutki niesie ze sobą nieudostępnienie danych osobowych.

15. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji
Jako przedsiębiorstwo świadome swojej odpowiedzialności rezygnujemy z automatycznego podejmowania decyzji oraz profilowania.
Niniejsza polityka prywatności została sporządzona przez generator polityki prywatności firmy DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, która działa jako zewnętrzny inspektor ochrony danych Essen, we współpracy z prawnikami zajmującymi się polityką prywatności z kancelarii WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwälte.